Фирмена сигурност

Лична охранаДружеството е действащо в областта на фирмената сигурност, конфликтологията и е успешен медиатор в сферата на извънсъдебното разрешаване на корпоративни, търговски и междуличностни спорове.
"ИН-80"ЕООД извършва всички необходими правни и фактически действия, свързани с предмета на икономическа дейност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (както настоящ, така и в перспектива), касаещи внедряването на проактивна политика по фирмена сигурност в неговото предприятие и насочени към оптимизиране резултатите от производствената му и търговска дейност, както и за защита на неговите имущество, репутация и законни интереси от противоправни посегателства на трети лица.
СЪВКУПНОСТ ОТ ДЕЙНОСТИ КАСАЕЩИ ФИРМЕНАТА СИГУРНОСТ:

 • правни и фактически действия, насочени към предотвратяване и пресичане на вредоносни действия от страна на клиенти, доставчици и конкуренти, както и за минимизиране и възстановяване на вредните последици от такива противоправни действия.
 • при спазване разпоредбите на закона, проучва, събира, анализира и предоставя необходимата информация и данни, относно примерно посочено, но неограничаващо се до:
 • данни за подготовка или извършване на противоправни действия от страна на клиенти, доставчици и конкуренти ;
 • информация за настоящи и потенциални бизнес-партньори във връзка с изпълнението на текущи и/или подготвяни конкретни бъдещи сделки;
 • актуалното организационно и финансово състояние и други данни за нелоялни конкуренти в бранша и региона, ако и доколкото са необходими за нуждите на пазарните стратегии и (пре)позициониране , в отговор на тези неправомерни действия и/или сезиране на компетентните органи – Комисия по защита на конкуренцията, Комисия за защита на потребителите, съд, прокуратура и пр.;
 • информация за благонадеждността и кредитоспособността на клиенти и доставчици, за качество на доставените суровини и материали, благонадеждност и състоятелност на делови партньори, перспективи за сътрудничество, силни и слаби страни .
 • своевременно да информира за методите, способите и лицата, имащи (или реализирали) намерение за нанасяне на вреди на предприятието , на неговите материални и нематериални активи, търговска репутация и/или неговия персонал;
 • възоснова на писмена оторизация се задължава да осъществява необходимите според конкретния случай посещения на место и контакти с проблемни контрагенти , както и да извършва от негово име необходимите проверки в защита на законните му интереси, за правилно и точно изпълнение на сключени договорености;.
 • гарантира пълното съблюдаване на доверените му конфиденциални обстоятелства, опазването на доброто име и престиж и неразгласяването на търговската тайна , включително и след евентуално прекратяване действието на договора;
 • при нужда да се осигури физическа охрана на служители, офиси, обекти и други имущества;
 • при възникнали съмнения към материално отговорни лица за нелоялност съдействие при поискване ,за изясняване на извършените нарушения;