Обучение по програма Минимум

  Системата за обучение на охранителите в "ИН-80" ЕООД е в съответствие с действащите нормативни изисквания. Дружеството ни организира за всички наши охранители първоначално и допълнително обучение (чл. 28,ал.2 и ал. 3 от Закона за частната охранителна дейност) в областта на охранителната дейност. Обучението се провежда от специализирана организация, с която имаме сключен договор – център за професионално обучение и квалификация "БИЗНЕС АКАДЕМИЯ" при "СЪЮЗ ЗАСТОПАНСКА ИНИЦИАТИВА" (лиценз по Закона за професионалното образование и обучение № 200412156 от НАПОО), по специално разработена от центъра програма, одобрена от НАПОО, основаваща се изцяло на задължителната програма минимум, утвърдена от директора на Национална служба "Полиция". Курсът е с продължителност 40 учебни часа. Обучението завършва с комплексен заключителен изпит по теория и практика, надлежно протоколиран от представители на ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ и опитни охранители от "ИН-80" ЕООД, включващ и конкретен тест. На успешно завършилите се издава валидно персонално удостоверение.