Физическа охрана на физически и/или юридически лица

Физическа охрана на физически и/или юридически лица.
Служители на "ИН-80"ЕООД може да гарантират сигурността на охраняваните обекти, като например банки, офиси, търговски центрове, складове, фабрики, хотели, училища, болници, къщи, вили, паркинги и гаражи.
Комплекс от дейности свързани с физическата охрана:

 • Охрана на обекта с цел предотвратяване на злонамерени действия относно проникване,отнемане на материални ценности и/или тяхното увреждане.
 • Пропускателен режим
 • Проверка на документи за самоличност, багаж и МПС.
 • Спазване на установения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ план за вътрешния ред в охраняемия обект.
 • Взаимодействие с органите на МВР.

Ние вярваме, че няма универсални схеми за защита, които са подходящи за всяка ситуация. Ето защо, нашите специалисти ще извършат задълбочено интервю с всеки един клиент за да се определят задачите за защита, оценка на потенциалните заплахи. Провежда се изследване на обекта и анализ на получената информация, разработват и предлагат подробна схема на тактика и защита, който е оптимизиран спрямо нуждите на клиента.
След сключване на всеки Договор за охрана, изготвяме ПЛАН ЗА ОХРАНА на конкретния обект, регламентиращ дейноста на охранителните работници във всички рискови ситуации, включително и при природни бедствия, аварии и други форсмажорни събития. Действията на охранителите се уреждат и в други документи, касаещи само конкретния охраняем обект, които се съгласуват с възложителя – Инструкции, Правилник за вътрешния ред и пропускателния режим, заповеди, списъци и други, детайлизиращи охранителната дейност в този обект.
По искане на клиента, защитата може да бъде въоръжена (огнестрелно оръжие) и невъоръжена. Режима на работа може да бъде: денощен, нощен, дневен, почасов.
Също по преценка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ служителите могат да бъдат в униформенно фирмено облекло с отличителните знаци на фирмата или цивилни дрехи.

Цените на услугите се определят въз основа на защитата, режим, броят на работните места, броя на охраната, на техническото оборудване на съоръженията.

ОСЪЩЕСТВЯВАН КОМПЛЕКС ОТ ДЕЙНОСТИ:

 • охрана на границите на обекта с цел предотвратяване на неконтролирано проникване, отнемане на материални ценности и/или тяхното увреждане;
 • пропускателен режим, установен от Възложителя по договора, при влизане и излизане от охранявания обект, включително чрез даване и спазване на задължителни указания при:
  • а/ проверка на документите за самоличност на външни лица и служебните пропуски на работещите;
  • б/ проверка на багажа, товара и/или на МПС и съпроводителните им документи.- осигуряване спазването на установения от Възложителя вътрешен ред на охранявания обект;
 • проверяване на сигнали, получени от локалните технически системи за сигурност за наблюдение и контрол, като проверката се извършва от подвижни наряди;
 • превантивни действия за предотвратяване на противоправни посегателства по отношение имуществото, намиращо се на територията на охранявания обект;
 • реакция с автопатрулни екипи при алармен сигнал на РПБ, монтиран на територията на охранявания обект;
 • действия при бедствия и аварии;
 • взаимодействие с органите на МВР.